Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir mi?

Asgari Geçim İndiriminin Haczi mümkün müdür?

Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir mi?

Asgari Geçim İndiriminin Haczi mümkün müdür?

Asgari geçim indiriminin haczedilip haczedilemeyeceği konusunda İcra İflas Kanunun 83. maddesine bakarsak; kısmen haczi uygun olan şeyler:

  • Maaşlar,
  • Tahsisat ve her nevi ücretler,
  • Borçlu işçinin ve ailesinin geçimlerini sağlayabilmeleri için icra dairesince belirlenen miktar ayrıldıktan sonra kalan kısımlar olarak belirlenmiştir. Yani İşçi ücretinin haczi mümkündür. Fakat ilgili kanuna göre; haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

İlgili mevzuatta asgari geçim indiriminin haczine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat işçi ücretlerinin 1/4’inin haczedilebileceği hükmü açıktır.

Asgari geçim indiriminin ne olduğunu hatırlayacak olursak; AGİ işçinin medeni durumuna, çocuk sayısına bağlı olarak, 16 yaşından büyük tüm işçilerin asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirden düşülmesi sonucunda vergi dışı bırakılmasıdır. Yani AGİ bir nevi gelir vergisi indirimidir. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenerek, işverenin gelir vergisinden düşülür.
Yani AGİ devletin almaktan vazgeçtiği bir vergi türüdür.

İşçinin gelir vergisi matrahından indirilen AGİ tutarı işçinin maaşına ek olarak ödenir. İşçinin gelir vergisi tutarından indirilen AGİ tutarı muhtasar beyannamede 22 numaralı ”mahsup” satırında belirtilerek; işçinin maaş bordrosunda ”Asgari Geçim İndirimi” bölümünde gösterilir. İlgili ödeme; işçinin net maaşına yansımaktadır.

265 sayılı Tebliğde;   “Muhtasar beyannamesinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilmesi için söz konusu tutarın mutlak suretle o ay ki ücretiyle birlikte ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.”

Buradan anlıyoruz ki; AGİ’nin beyannamede ödenecek vergiden düşülebilmesi için ilgili ay içinde ödenmesi zorunlu olduğundan haczedilmesi olanaksızdır.

Hem 6183 sayılı Kanun hükümlerine, hem de 2004 sayılı Kanun  hükümlerine baktığımızda;

Maaşlar ve her nevi ücretlerin en az 1/4’ü hacze konu olabilmektedir. Fakat AGİ tutarı ilgili kanun hükümlerince alınmaktan vazgeçilen vergi tutarı olarak değerlendirilir ve ücret olarak kabul edilmemektedir.

Bu yüzden; Asgari Geçim İndirimi tutarı alınmaktan vazgeçilen vergi tutarı olarak değerlendirildiği ve ücret olarak kabul edilmediği için haczedilemez. 

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI