Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Ödenecek?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Ödenecek? İlave Tediye Miktarları Nasıl Belirlenecek?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Ödenecek?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Ödenecek? İlave Tediye Miktarları Nasıl Belirlenecek?

İlave tediye daha önce de açıkladığımız üzere 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun ile düzenlenen bir haktır.

İlgili kanunun 1 nci maddesine göre;

‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’

Buradan anlıyoruz ki; taşerondan kadroya geçen işçilere ilave tediye ödenebilmesi için çalışılan işyerinin;

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki bir kamu idaresi,
  • Döner sermayeli bir kuruluş,
  • Sermayesinin yarısından fazlası, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir şirket/kurum,
  • Kamu iktisadi teşebbüsü,
  • 3659 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir banka veya sermayesinin yarısından fazlası kamu iktisadi teşebbüsü, banka veya genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bir teşekkül olmalıdır.

Konu ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi ise 375 sayılı KHK’nın geçici 24 ncü maddesi kapsamında belediye şirketlerine geçen işçilerin ilave tediye alıp alamayacağıdır. Maliye Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da kurumlara gönderilen görüş yazısına göre belediye şirketlerine geçirilen işçiler ilave tediye alamayacaktır.

Esas konumuza gelecek olursak; Kamu kurumlarında çalışan, taşerondan ilgili kurumlarda kadroya geçen işçilere  yılda 26 günlük ilave tediye ödenir.
Bakanlar Kurulu kararıyla 26 gün kadar ek ilave tediye ödemesi daha yapılır. Yani işçilere yılda 52 günlük ilave tediye ödenecektir.

İlave tediye ödemesi yılda 4 taksit halinde ve her bir taksitte 13 günlük ödenecek şekilde yapılır.

2018 yılı için Bakanlar Kurulu tarafından ilk 2 taksit için ödeme tarihleri 26 Ocak 2018 ve 08 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.
İşçilere 26 günlük daha ödenmesi gereken ilave tediye ödeme tarihleri  (yani diyebiliriz ki 3. ve 4. ilave tediye taksitleri) henüz belirlenmemiştir.

İlave tediye ödemesi işçilere yıl içinde çalıştıkları gün sayısına göre yapıldığı için, 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla taşerondan kadroya geçişi gerçekleşen işçiler 2018 yılı içerisinde 9 ay çalışmış olacağı için; 39 günlük ilave tediye ödemesi alacaktır.

8 HAZİRAN 2018’DE İŞÇİLERE NE KADAR İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ YAPILACAK?

8 Haziran tarihinde işçilere 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak. Asgari ücretin % fazlası ücret ile çalışan kadrolu işçiler için; %4 ücret zamları dahil edilerek verilecek 13 günlük ilave tediye tutarları aşağıdaki gibidir;
Asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 719.34 TL.
Asgari ücretin % 20 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 784.68 TL.
Asgari ücretin % 30 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 850.10 TL.
Asgari ücretin % 35 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 882.73 TL.
Asgari ücretin % 40 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 915.44 TL.
Asgari ücretin % 45 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 948.06 TL.
Asgari ücretin % 50 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 980.88 TL.
Asgari ücretin % 55 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 1.013.49 TL.
Asgari ücretin % 65 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 1.078.83 TL.
Asgari ücretin % 70 fazlası ile çalışan işçiler için net; = 1111.64 TL.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI