DUYURULAR


Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


 

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Uygulama

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

İşverene ait işyerlerinde, bu işyerlerinin işveren vekilleri  ile  işçilerine uygulanır.

İşveren vekilleri ve işçiler, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar. Yönetmelikle getirilmiş olan  hak ve sorumlulukların, işçilerle yapılan yazılı iş sözleşmeleriyle getirilmiş bulunan hak ve sorumluluklarla çatışması halinde işçi lehine olan hükümler uygulanır.

Kapsam

Madde 2 – Tüm çalışanlar bu yönetmelik kapsamındadır.

 • İnsan Kaynakları, Yönetmeliğin Uygulama, Takip Ve Yetki Kullanımından;
 • Birimleri Temsil Eden En Üst Düzey Yöneticiler, Ekiplerinde Çalışan Kişilere Bu Yönetmelik Kapsamındaki Kuralların Aktarılmasından, Uygulamayı İzleyerek Gerekli Durumlarda Uyarılarda Bulunulmasından Ve Yönetmeliğin Güncellenmesi İhtiyacını Fark Etmeleri Durumunda İnsan Kaynakları Bölümü’nü Bilgilendirmekten;
 • Disiplin Kurulu, Kararların Alınması Aşamasında Yönetmelik Kurallarına Uygun Hareket Edilmesinden Ve Kurula Gelen Dosyaların Gizliliğinden, Sorumludur. 

 

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik dayanağını 4857 sayılı İş Kanunundan almaktadır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

İşveren, İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren,

İşveren Vekili: İşveren adına  hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi,

 İş İlişkisi: işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi,

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren  arasında kurulan ilişkiye asıl işveren - alt işveren ilişkisidir,

Yönetim Kurulu: Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş’nin yönetim kurulunu,

Genel Müdürlük: Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.’nin genel müdürlüğünü,

Personel Yönetmeliği: Bu yönetmeliği,

Birim: Genel Müdüre  bağlı sosyal ve teknik bölüm genel müdür yardımcıları ile bunlara bağlı bölümleri, servis ve kurulacak alt bölümleri,

ifade eder.

Uygulama

Madde 5 – Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili sorumluluklar 4857 sayılı iş kanuna tabi olarak çalışan tüm personele aşağıdaki şekilde uygulanır:

 • Çalışan, iş görme borcunu 4857 sayılı İş Kanunu’nda hüküm altına alınan işçinin işi kendisinin yapması, işin özenle yapılması, itaat borcu, özel haller, kuruma sadakat borcu ve rekabet etmeme borcuna riayet ederek, işyerinde mevcut veya bundan sonra yürürlüğe konulacak işyeri prosedür hükümleri gereğince yerine getirmek ile yükümlüdür.
 •  İşyerinde İş Kanunu’na, iş sözleşmesindeki maddelere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayanlarla, disiplin yönetmeliği hükümlerine aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara aşağıda tanımlı olan cezalar uygulanır.
 • Bahsi geçen cezalar ve yaptırımlar idari amirler tarafından belirlenir, tutanak altına alınır. (En az 1 şahit ve amirin imzası ile) ve Personel yönetimi tarafından uygulamaya konur.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Çalışma Usul ve Esasları

İşçi ve İşveren veya Vekilinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 6 – İşçinin Sorumlulukları

 • İşçinin sorumlulukları, bu yönetmelikte ve yazılı iş sözleşmesinde yer alan hususlarla birlikte çalışma yaşamına ilişkin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve her türlü yasal düzenlemelerle işverenlikçe çıkartılmış ve çıkartılacak olan iç talimatlarla işveren veya vekilinin vereceği sözlü talimatlardır.
 • Görevini en kaliteli ve ekonomik  şekilde yapmak, görev ve yetkilerini kötüye kullanmamak,
 • Gerektiğinde görevi ile ilgili bilgileri zaman geçirmeden bir üst makama aktarmak,
 • İşverenlikçe belirlenmiş ve belirlenecek olan çalışma saatlerini kabullenmek ve çalışma saatlerinde işyerinde bulunmak, çalışma süresinin tümünü iş için değerlendirmek,
 • Çalışması sırasında işveren veya vekili ile işyeri işçilerine, diğer işveren veya vekilleri ile bunların işçilerine ve müşterilere karşı uyum ve iyi niyet kuralları içinde hareket etmek,
 • İşveren veya vekilini ve işyeri işçilerini zora düşürecek olayları öğrendiğinde durumu bir an önce bir üst makama iletmek,
 • İşi ile ilgili olmayan konularda diğer işçilerin işlerine üst makamdan emir olmadan karışmamak,
 • İşyerine ilişkin malzemeleri temiz kullanmak, teknik konular dışında olmak üzere ve günlük olarak bakımlarını yapmak, malzemeleri işyeri dışına çıkartmamak,
 • İşyerine alkol ve uyuşturucu alarak gelmemek, bunları ve yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamak, işyerinde kumar oynamamak, oynatmamak, oynayanları üst makama bildirmek,
 • -İş sağlığı ve güvenliği ile işyeri güvenliği ve emniyeti konularına özen göstermek, bunlara yasal düzenlemelerin emrettiği şekilde uymak,
 • -Tehlike arz eden bir durumla karşılaştığında amirlerini ve arkadaşlarını derhal haberdar etmek,
 • Gerektiğinde ve amirlerinin isteği halinde, branşına uygun olmak ve yapmasında iş kazası ve meslek hastalığına neden olmayacak verilen diğer işleri maddi menfaat talep etmeden yapmak,
 • Bu yönetmelikte yer almayan ancak iş sözleşmesinde yer alan tüm hususlara uymak,
 • İşverenlikçe veya başka kuruluşlar tarafından yapılan toplantılara, eğitimlere, seminerlere, işverenin uygun görmesi halinde katılmak, işyerini kurulu bulunduğu yerdeki yapılan bu çalışmalara katılması nedeni ile maddi ve manevi talepte bulunmamak,
 • İşçi fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, hafta tatili çalışması, ulusal bayram ve genel tatil çalışması, denkleştirme uygulaması, telafi çalışmasını kabul eder.
 • Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, iş sözleşmesinde yer alan hususlar uygulanır. Yönetmelikte ve iş sözleşmesinde yer almayan hususlarla ilgili olarak kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere ilişkin hususların uygulanacağı hususları ile sorumlu ve yükümlüdür.

Madde 7–  İşveren veya vekili veya işyeri yetkilisinin  yetki ve sorumlulukları

İşveren veya vekili ile gerektiğinde yetki verilmiş işyeri yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, yukarıda belirtilen hususlardan başka;

 • İşçilerin verimli ve uyumlu çalışmalarının sağlanması için yapılan çalışmaları denetlemek, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile yasal düzenlemelerin yerine getirilmesini emrettiği konularda yetkilerini kullanmak,
 • İşçilerin çalışmaları sırasında eksikliklerinin tespiti halinde o anda giderilmesi mümkün ise o anda yardımcı olmak, durumu bir üst makama yazılı olarak bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin,  bu yönetmelik ve  iş sözleşmesi ile verilmiş tüm görevleri yapmak,
 • Hal ve hareketleri ile diğer çalışanlara örnek olmak,
 • İşveren vekilleri için de bu yönetmelikte veya yazılı iş sözleşmesinde yer alan  hususlar uygulanır. Yönetmelik hükümleri ile iş sözleşmesi hükümlerinin bir birleri ile çatışması halinde lehlerine olan hüküm uygulanır. Bu yönetmelikte ve iş sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde ise mevcut yasal düzenlemelere göre işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Disiplin cezaları

Disiplin Cezaları

Madde 8 – İşçiler hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarı: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
 2. Kınama: İşçiye, görevinin yerine getirilmesinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
 3. Ücret kesme: İşçinin ücretinden belirlenen miktar kadar kesinti yapılmasıdır.
 4. Haklı nedenle fesih: İşçinin 4857 sayılı İş Kanununun 25inci maddesi kapsamındaki fiili nedeniyle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılmasıdır.

Madde 9 - Uyarı cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

 1. Mazeretsiz olarak; mesai başlangıç saatinden sonraki bir saat içinde işe gelmemiş olmak veya mesai bitiminden önceki bir saat içinde işten çıkmış olmak
 2. Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında dikkatsizlik ve özensizlik göstermek

Madde 10 – Kınama cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:

 1. Mazeretsiz olarak ; mesai başlangıç saatinden bir saat geçtikten sonra işe gelmiş olmak veya mesai bitimine bir saatten çok süre kalmışken işten çıkmak
 2. Verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, araç ve gereçlerin kullanılmasında kusurlu davranmak
 3. Uyarı cezası gerektiren bir fiilin ikinci kez işlenmiş olması

Madde 11 – Ücret kesme cezası aşağıdaki hallerde ve belirtilen miktarlarda uygulanır:

 1. Mazeretsiz olarak her hangi 1 iş günü işe gelmeyen işçiye 1 günlük ücreti tutarında
 2. Mazeretsiz olarak, tatil gününü takip eden her hangi 1 iş günü işe gelmeyen işçiye 2 günlük ücreti tutarında
 3. Kınama cezası gerektiren bir fiilin tekrar işlenmiş olması halinde 2 günlük ücreti tutarında
 4. Uyarı cezası gerektiren bir fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde ve sonrasında her tekrarında 2 günlük ücreti tutarında

Ücret kesme cezasının uygulandığı hallerde, İş Kanununun 38inci maddesi gereğince; işçinin maaşından kesilen paralar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen banka hesap numarasına bir ay içinde yatırılır. Aynı kanun maddesi gereğince, bir işçi hakkında uygulanacak ücret kesme cezası miktarı bir aylık süre zarfında 2 günlük ücretini geçemez. Ücret kesme cezası uygulanması halinde işçiye gerekçesiyle birlikte yazılı bildirim yapılır.

Madde 12 – Haklı nedenle fesih cezası aşağıdaki haller uygulanır:

 1. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 2. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
 3. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 4. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 5. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 6. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 7. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi.
 8. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 9. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Diğer fiiller ve cezaları

Madde 13 – Bu yönetmelikte açıkça sayılmayan bir fiilin meydana gelmesi durumunda; işçinin bu fiilinin karşılığında, fiile en yakın ve benzer olan fiilin gerektirdiği disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun hükümleri göz önüne alınarak da işlem yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Süreler, Savunma, İtiraz ve Zamanaşımı

Süreler

Madde 14 – Bu yönetmelikte geçen disiplin cezaları; fiilin işçi tarafından gerçekleştirildiğinin, cezayı vermeye yetkili makamca öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içinde verilir.

Savunma

Madde 15– Bu yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarının uygulanmasından önce işçinin savunmasının alınması esastır. Fiilin gerçekleştiğinin, disiplin cezasını vermeye yetkili makamca öğrenilmesini takip eden iş günü savunma talep edilir ve işçiye savunma için 1 iş günü süre verilir.

Yukarıdaki fıkrada yer alan süreler kesin olmayıp gerektiğinde bu süreler değiştirilebilmekle birlikte tüm işlemlerin sonunda 6 iş gününde karar verilmesi esastır.

Aşağıdaki hallerde işçinin savunmasının alınmasına gerek yoktur:

 1. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
 2. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması
 3. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda
 4. Halin gereği olarak, savunma alınmasına yetkili makamlarca açıkça gerek görülmemesi

İtiraz

Madde 16 – Hakkında disiplin cezası uygulanan işçi bu cezaya 3 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yazılı olarak yapılması gerekir. İşçinin itirazının, disiplin cezasını veren makama ulaşmasından itibaren 3 gün içinde işçiye cevap verilir. Bu yönetmelikte yer alan disiplin cezalarından olan haklı nedenle fesih cezasına itiraz edilmesi ise mümkün değildir.

Zamanaşımı

Madde 17 -  Bu yönetmeliğin 9uncu maddesinde sayılan haklı nedenle derhal fesih cezasını gerektiren bir fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra bu fiil hakkında disiplin cezası uygulanamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık zamanaşımı süresi geçerli değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler ve Yürürlük

Çeşitli Hükümler

Madde 18 – Bu yönetmelikte yer almasa bile, İş Kanununun yönetim hakkı kapsamında işverene verdiği yetkileri kullanmak işverenin takdirindedir. 4857 sayılı İş Kanununun işverene açıkça verdiği bir yetkinin, bu yönetmelikte yer almadığı gerekçesiyle kullanılamayacağı iddia edilemez.

Madde 19 – Bu yönetmelik işyerinde uygun bir yerde ilan edilir ve işçilere duyurulur. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, çalışmakta olan ve işe giren her işçi bu yönetmelik hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 20 – Bu yönetmelik ……/05/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

Yenibosna Merkez Mah. Nigar Sk. No:21/1
Bahçelievler/İstanbul

TELEFON

+90 212 903 01 01

E-POSTA

bahpas@bahpas.com