HABERLER


Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı: İş Güvencesi Tazminatları Gelir Vergisine Tabi Olacak


303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı: İş Güvencesi Tazminatları Gelir Vergisine Tabi Olacak 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Değişikliğin kamu işçilerini ilgilendiren kısımlarına bakmamız gerekirse; Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması başlığı altında; b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);” Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımların vergilendirilmesi MADDE 9 – (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent hükmü ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olarak kabul edildiği ve vergilendirildiği hususuna açıklık getirilmiştir. Bu tazminatlar, hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açmama vb. nedenlerle çalışmasından bağımsız olarak ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir. Madde 9/b bendi; (2) Bu tazminatlar, hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açmama vb. nedenlerle çalışmasından bağımsız olarak ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir. Ayrıca düzenlemede hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlardan istisna yapılması konusunda bir diğer önemli değişiklik ise; kıdem tazminatı aşan kısmı ücret olarak değerlendirilip gelir vergisine tabi olacaktır. Değişikliğin yapıldığı hükme bakarsa; ”Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna MADDE 11 – (1) Çalışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler yapılabilmektedir. 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.” Görüldüğü üzere yapılan değişiklikler ile; İkale tazminatı, iş sonu tazminatı, karşılıklı sonlandırma gibi her ne adla verilirse verilsin is güvencesi tazminatları ücret olarak değerlendirilip gelir vergisine tabi olunacaktır. Bu tazminatlar, hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açmama vb. nedenlerle çalışmasından bağımsız olarak ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir. Kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken ödemelerin toplamı üzerinden (iş güvencesi tazminatı, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı gibi ödemeler de dahil) istisna uygulanacak ve istisnayı aşan tutarlar gelir vergisine tabi tutulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

Yenibosna Merkez Mah. Nigar Sk. No:21/1
Bahçelievler/İstanbul

TELEFON

+90 212 903 01 01

E-POSTA

bahpas@bahpas.com