Belediye Şirketlerine Geçen İşçiler 52 Günlük İlave Tediye Ödemesi Alamayacak mı? - Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

Belediye Şirketlerine Geçen İşçiler 52 Günlük İlave Tediye Ödemesi Alamayacak mı?

Maliye Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Belediye Şirketlerine Geçen İşçiler 52 Günlük İlave Tediye Ödemesi Alamayacak mı?

Maliye Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıda çalıştığı belediye şirketine ilave tediye ödemesi almak için dava açan işçiye yönelik karar eklenerek ilgili şirket işçisine ilave tediye verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. İş Mahkemesi tarafından verilen kararda; belediyeler tarafından kurulan şirketlerin;

  • Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmemesi,
  • Döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmaması,
  • Sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmaması 
  • 3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmaması gibi sebeplerle, bu şirketlerde çalışan işçilerin ilave tediye ödenmesi alamayacağı açıklanmıştır.

Bu sebeple belediye şirketlerine geçirilen işçilerin de 52 günlük ilave tediye ödemesi almasının önünün kapandığını düşünüyoruz.

İlgili yazı aşağıdaki şekildedir;

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 63107535-140.06-(115702-120)-3270

Konu: İlave Tediye

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 10/4/2018 tarihli ve 53773008-659-E.8106 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden, davacı Naci Demir ile davalı Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş. arasında görülmekte olan alacak davasına ilişkin olarak Ankara 28. İş Mahkemesinin 4/3/2018 tarihli ve 2017/543 Esas sayılı yazısına istinaden söz konusu şirket bünyesinde istihdam edilen işçilerin 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6772 sayılı Kanunun 1. maddesinde;

‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’

hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, işçi statüsünde istihdam edilenlere 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye ödenebilmesi için çalışılan işyerinin;

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki bir kamu idaresi veya,
  • Döner sermayeli bir kuruluş veya,
  • Sermayesinin yarısından fazlası, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir şirket/kurum veya,
  • Kamu iktisadi teşebbüsü veya,
  • 3659 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir banka veya sermayesinin yarısından fazlası kamu iktisadi teşebbüsü, banka veya genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine air bir teşekkül,

statüsünde bulunması gerekmektedir.

Buna göre, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmediği, döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmadığı, sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmadığı ve 3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmadığı dikkate alındığında, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’nin 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yer almadığı ve dolayısıyla anılan şirket bünyesinde istihdam edilen işçilere ilave tediye ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Ali KARATÜRK

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Yazının orijinaline ulaşmak için tıklayınız. sayfa1sayfa2

 

 

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI