Kamu İdarelerinin İŞKUR Yükümlülükleri - Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

Kamu İdarelerinin İŞKUR Yükümlülükleri

Türkiye İş Kurumu 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Bünyesinde Kadrolu İşçi İstihdam Edecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yazı Gönderdi

Kamu İdarelerinin İŞKUR Yükümlülükleri

Türkiye İş Kurumu 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Bünyesinde Kadrolu İşçi İstihdam Edecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yazı Gönderdi

Türkiye İş Kurumu 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bünyesinde kadrolu işçi istihdam edecek kamu kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderdi. İlgili yazıda kamu kurum ve kuruluşlarına ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında işçi istihdam etmesi gereken Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilen işçilerin ilgili kurumların kayıtlarına işlenmesi ve yasal yükümlülükleriyle ilgili takiplerin yapılması amacıyla birtakım yükümlülükler hatırlatılmıştır.

Geçici 23. madde kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar olduğunu biliyoruz. Yani Merkezi Yönetim kapsamında kadroya geçirilen işçilere dair kamu idarelerinin bir takım İŞKUR yükümlülükleri bulunmaktadır.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için İŞKUR tarafından kamu idarelerine 12 Nisan tarihinde gönderilen yazı metni aşağıdaki şekildedir;

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: 91550395-300-12609

Konu: 696 sayılı KHK ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının işçi istihdamı hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 ve 24 üncü maddeler ile 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesi ile ilgili sürecin 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmüştür.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu’nun 29/6/2009 tarihli ve 15188 sayılı kararına istinaden, 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında işçi istihdam etmesi gereken Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilen işçilerin ilgili kurumların kayıtlarına işlenmesi ve yasal yükümlülükleriyle ilgili takiplerin yapılması amacıyla Kurumumuza bildirilerek tescillerin yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla Geçici 23 üncü maddeye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının;

  1. Kurumumuza işveren kayıtları yoksa bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize kayıtlarını yaptırmaları,
  2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirmiş oldukları işçilerin listesini altisveren.gov.tr internet sayfası çıktıları ile birlikte tescil işlemlerinin yapılması için İl Müdürlüklerimize vermeleri,
  3. İşgücü çizelgelerini aylık olarak Kurum portalındaki işveren kayıt sayfalarına girmeleri,
  4. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine istinaden, aynu il sınırları içinde güvenlik görevlisi işçiler hariç olmak üzere elli veya daha fazla işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının yüzde dört oranında ve yüzde iki oranında eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırma yükümlülüğünden kaynaklanan kontenjan açıklarından dolayı kanuni bir yaptırım ile karşılaşmamaları için gerekli tedbirleri ivedilikle almaları,
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsünde istihdam edecekleri işçileri, ilgili Yönetmelik kapsamında işgücü talebinde bulunarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla karşılamaları hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Cafer UZUNKAYA

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Bilgi:

İl Müdürlükleri

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI